Untis 2020

Europaschule Werneuchen   D-16356, Thälmannstr. 63A
Stundenplan 2020/21    Stand: 17.06.2021 07:30

18.6.2021 Freitag
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer Hil(org) (2-2), Heu (1-5), Sne (1-5), Gru (1-5), Kös (1-5), Koa (1-5)
Abwesende Klassen 10a (1-5), 10b (1-5)
Betroffene Klassen 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b

StundeKlasse(n)VertreterFachRaum(Lehrer)(Fach)(Raum)Text
17bSpiGe301HeuDe108statt 10a
27a, 7b, 7cSeiDe304GruEn304Klassenverband 7b
27a, 7b, 7cSchEn308SneEn306Klassenverband 7a
29aNowWATCo1HilCh04statt Kurs 10
2/3 Wie Ho vKös Ho v 
38a, 8b, 8cNeuEn306GruEnAbc304Klassenverband 8c
39aWieMaBa04KösMaBa04 
38a, 8b, 8cLaaBio108HeuEnBbc108Klassenverband 8b
47bTöpKu304GruKu304Klassenverband
48cLaaBio04KoaBio04 
49a, 9bLorAr206LorAr101 
49a, 9bLadAr108HeuAr108statt 10b
57cLaaBio04KoaBio04 
58a, 8b, 8cWieMaAab206KösMaAab206 

18.6.2021

Untis Stundenplan Software